Wie vraagt mentorschap aan

In eerste instantie kan de betrokkene zelf de aanvraag doen. Daarnaast kan de familie dit doen of de instelling waar de betrokkene verblijft. Ook een bewindvoerder of huisarts kan de aanvraag indienen.

Hoe vraag je mentorschap aan

Mentorschap moet bij de rechtbank aangevraagd worden via het formulier “Verzoek tot instellen mentorschap” en dient voorzien te worden van de volgende bijlagen:

  • Akkoordverklaring van degene die mentorschap aanvraagt
  • Bereidverklaring van de mentor
  • Plan van Aanpak mentorschap waarin de gemaakte afspraken tussen mentor en cliënt over inzet mentor zijn vastgelegd.

De professioneel mentor zal dus de bereidverklaring en plan van aanpak mentorschap opleveren.

Toekennen mentorschap door rechtbank

Na het ontvangen van de aanvraag zal de rechtbank een uitnodiging versturen voor een zitting. Bij de zitting zijn aanwezig: de aanvrager, de betrokkene, de voorgestelde mentor en belanghebbenden. De rechter beoordeelt of mentorschap nodig is. De rechter zet zijn beslissing op papier. Dit heet een beschikking. De rechtbank stuurt deze zo snel mogelijk na de zitting naar de aanwezigen op de zitting per post.

Duur mentorschap

Er kan sprake zijn van een doorlopend mentorschap. Hierbij zit er geen einddatum aan het mentorschap. Of een tijdelijk mentorschap voor een afgesproken periode. Hiervoor kan een verlenging worden aangevraagd. Mentorschap stopt als de betrokkene overlijdt of als het mentorschap overgaat in curatele. In alle andere gevallen stopt het mentorschap alleen als de rechter dit uitspreekt.

De procedure voor het stoppen van een mentorschap is nagenoeg gelijk aan het aanvragen. Op basis van een verzoekschrift zal er een zitting plaatsvinden, waarbij de betrokkene, mentor en belanghebbende aanwezig zijn. De rechter beoordeelt het verzoek en doet daarna een uitspraak, dat zo snel mogelijk na de zitting per post wordt verstuurd. Indien mentorschap stopt, zal de mentor een eindverslag doen. Als de rechter het verzoek afwijst, blijft het mentorschap gewoon doorlopen.

Christa mentorschap betuwe

U hebt vragen over mentorschap of wilt een vrijblijvend gesprek?

Diensten Mentorschap

Christa Betuwe Mentorschap is lid van
Horus, Nederlandse Branchevereniging Wettelijke Vertegenwoordigers.

Horus 2
Christa Betuwe Mentorschap
Contact

Postadres: Lingedijk 130, 4196 HD Tricht
Telefoon: 06 22 94 83 91
E-mail: christa @ betuwementorschap.nl

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur.
In noodgevallen elke werkdag tot 22.00 uur