Privacyverklaring Christa Betuwe Mentorschap

Wat houdt de Privacy wet in

Met de privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is iedere organisatie verplicht om informatie te geven over hoe ze omgaat met persoonsgegevens.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Betuwe Mentorschap verwerkt, zodra u contact heeft gehad met Betuwe Mentorschap en/of diensten van haar afneemt.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar u als individu. Denk aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres (het adres die uw computer uitstuurt) en zogenaamde cookies (opslaan van surf gedrag).  

Welke gegevens verwerk ik van u

Ik verwerk persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van het contactformulier op mijn website en/of omdat u deze gegevens aan mij verstrekt voor het afnemen van diensten. 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerservicenummer
 • Nationaliteit
 • Land van herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres  

Naast gewone persoonsgegevens verwerk ik ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van mijn diensten zoals:

 • Medische gegevens  
Waarom mag ik deze persoonsgegevens verwerken

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Ik verwerk persoonsgegevens wanneer ik hier een wettelijke reden voor heb zoals toestemming, wettelijke verplichting, overeenkomst en gerechtvaardigd belang
 • Verzorgen van het verzoek toepassing mentorschap
 • Het verwerken van de beëindiging van onze dienstverlening
 • Telefonisch contact
 • Informeren over wijzigingen van mijn diensten  
Uw gegevens blijven van u

Wilt u weten welke persoonsgegevens ik precies van u heb? Vraag dan gerust een overzicht bij mij op. U mag mij vervolgens ook vragen om de persoonsgegevens die ik van u heb:

 • aan te passen
 • te verwijderen
 • over te dragen aan iemand anders.

Stuur u verzoek op naar christa@betuwementorschap.nl

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Hoe lang bewaar ik gegevens van u

Ik zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn van de persoonsgegevens die ik verwerk is maximaal zeven jaar voor het papieren en digitale dossier, gerekend vanaf de dag na beëindiging van de dienstverlening.  

Verstrekken van uw gegevens aan derden  

Ik verstrek uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken maak ik afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Hoe beveilig ik uw gegevens  

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. 

Diensten Mentorschap

Christa Betuwe Mentorschap is lid van
Horus, Nederlandse Branchevereniging Wettelijke Vertegenwoordigers.

Horus 2
Christa Betuwe Mentorschap
Contact

Postadres: Lingedijk 130, 4196 HD Tricht
Telefoon: 06 22 94 83 91
E-mail: christa @ betuwementorschap.nl

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur.
In noodgevallen elke werkdag tot 22.00 uur